POLITIKA KAKOVOSTI

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko kakovosti v skladu:

  • s poslanstvom zadovoljevati potrebe odjemalcev in ohranjati njihovo zaupanje s svojo kakovostjo na področju izdelave in prodaje kovinskih izdelkov,
  • z vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
  • s strategijo nenehnega razvoja, izboljševanja izdelkov in ohranjanja celovitosti ponujenih rešitev.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti pri delovanju podjetja izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti kot izhodišče za konkretnejše aktivnosti in izvedbo ciljev kakovosti:

  • izpolnjujemo zakonodajne in druge relevantne zahteve na področju kakovosti,
  • zastavljamo si realne cilje kakovosti za katere si prizadevamo, da jih realiziramo,
  • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
  • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja sistema vodenja kakovosti,
  • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja kakovosti z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti,
  • sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, lastniki, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev skladnosti z zahtevami za izdelke in storitve in pri tem zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.

Hardek, 03.09.2018

KEV d.o.o.

Andrej Voljč