POLITIKA KAKOVOSTI

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko kakovosti v skladu:

 • vzdrževanja in nenehnega izboljševanja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001-2015 in ISO 14001
 • s poslanstvom zadovoljevati potrebe odjemalcev in ohranjati njihovo zaupanje s svojo kakovostjo na področju izdelave in prodaje kovinskih izdelkov,
 • z vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
 • s strategijo nenehnega razvoja, izboljševanja izdelkov in ohranjanja celovitosti ponujenih rešitev.
 • z vsemi okoljskimi zahtevami in skrbi za preprečevanje onesnaženja, trajno zmanjševanje vplivov na okolje in nenehno izboljševanje.

KEV d.o.o. Ormož, je sodobno in učinkovito podjetje. Dolgoletna tradicija družbe je razvoj, proizvodnja in prodaja kovinskih izdelkov.

Sistem kakovosti ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem ISO14001 imamo načrtovan in nadzorovan. Podvržen je nenehnim prilagajanjem, s ciljem učinkovitega delovanja sistema vodenja kakovosti in njegovim procesom. S sistemom nenehnih izboljšav dosegamo zastavljene cilje v proizvodnih procesih. Trudimo se dosegati visoko stopnjo konkurenčnosti ob vse višjih zahtevah trga.

Spoštovanje vsebine »Poslovnika kakovosti« je obveza vseh zaposlenih v KEV d.o.o. Ormož. Zaveza najvišjega vodstva in srednjega managementa je, da s svojim delovanjem in zgledom odgovorno in  proaktivno, ter tako neposredno sledijo zastavljenim ciljem politike kakovosti. Hkrati jo s tem vzdržujejo in vključujejo v strateške plane in plane napredka, skrbijo za zagotavljanje sredstev ter nenazadnje za učinkovito izvajanje  na vseh ravneh družbe.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti pri delovanju podjetja izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti kot izhodišče za konkretnejše aktivnosti in izvedbo ciljev kakovosti:

 • izpolnjujemo zakonodajne in druge relevantne zahteve na področju kakovosti,
 • zastavljamo si realne cilje kakovosti za katere si prizadevamo, da jih realiziramo,
 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
 • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja sistema vodenja kakovosti,
 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja kakovosti z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti,
 • sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, lastniki, državni in upravni organi,….)  na področju vodenja kakovosti.

Hardek, 31.01.2022

KEV d.o.o.

Andrej Voljč