POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM

Politika ravnanja z okoljem je najvišji akt družbe KEV d.o.o., ki ga sprejme najvišje vodstvo družbe in določa glavne usmeritve na področju trajnostnega in okoljskega delovanja družbe KEV d.o.o. V podjetju izpostavljamo okoljsko politiko, kot pomemben sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture.

Varovanje in skrb za okolje je pomemben del poslovanja podjetja in kot tak, del splošne širše in ožje družbene odgovornosti. Varovanje okolja ima poleg zagotavljanja  kakovosti, zdravja in varnosti zaposlenih, uporabnikov proizvodov, sosedov in drugih na katere vplivamo z našim poslovanjem, prednost v vseh naših dejavnostih. V našem poslovanju skrbimo za stalno uporabo okolju prijaznih materialov in ustrezne tehnološke postopke v naših procesih. Zavedamo se, da  čisto, urejeno in zdravo okolje pozitivno vpliva na izvajanje našega poslanstva, ki je doseganje in preseganje kupčevih pričakovanj ter varovanje naše okolice.

Politika ravnanja z okoljem predstavlja zavezo najvišjega vodstva družbe za izvajanje sistema ravnanja z okoljem. Ustreznost politike ravnanja z okoljem glede na spreminjajoče se zahteve se preverja najmanj enkrat letno na letnem pregledu delovanja sistema ravnanja z okoljem.

Politika družbe KEV d.o.o. na področju ravnanja z okoljem je stalna skrb za izboljševanje svojega okoljskega delovanja, kar pomeni da:

 1. Promoviramo celosten razvoj ravnanja z odpadki in ostalimi storitvami s preprečevanjem onesnaževanja in izboljševanjem vplivov na okolje.
 1. Zagotavljamo, da se naša prizadevanja odražajo v stalnih in kjer je mogoče merljivih izboljšavah
 2. Zagotavljamo, da so aktivnosti planirane in izvedene z upoštevanjem zaposlenih, delovnega okolja in okolice.
 3. Zagotavljamo, da so vsi procesi ustrezni standardu ISO 14001.
 4. Spoštujemo okoljsko zakonodajo in druge zahteve na katere pristajamo.
 5. Podpiramo preventivni pristop k okoljskim izzivom tako da:
 • Gremo dlje, kot zahteva zakonodaja z nenehnim izboljševanjem naših storitev.
 • Stremimo k temu, da dvigujemo okoljsko zavedanje pri vseh zaposlenih.
 1. Prevzemamo pobude za večjo okoljsko odgovornost tako da:
 • zagotavljamo našim zaposlenim njihovo vključevanje v okoljske aktivnosti,
 • stremimo k temu, da bodo tudi naši pogodbeniki vzdrževali isti okoljski nivo
 • spodbujamo učinkovite rabe energentov
 • sprejemamo ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolj
 1. Podpiramo razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij z uvajanjem novih tehnologij in procesov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki.
 2. Zagotavljamo, da se odpadni materiali ne zavržejo, kar se da reciklirajo ali odložijo brez nevarnosti za okolje.
 3. Zagotavljamo pravilno shranjevanje in reciklažo odpadkov skozi njihov življenjski cikel, tako da ne škodujemo ljudem in okolju.

Cilji politike ravnanja z okoljem so :

 • varno in zdravo okolje,
 • učinkovita raba energije,
 • humanizacija dela,
 • zmanjševanje porabe naravnih virov in surovin,
 • ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov,
 • zmanjševanje onesnaženja okolja s škodljivimi snovmi

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev skladnosti z zahtevami za izdelke in storitve in pri tem zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.

Hardek, 31.01.2022

KEV d.o.o.

Andrej Voljč